BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo własności intelektualnejPrawo własności intelektualnej to gałąź prawa mająca na celu zapewnienie twórcom, innowatorom odpowiedniego środowiska prawnego, sprzyjającego rozwojowi dóbr niematerialnych, tj. utworów, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, tajemnic przedsiębiorstw, know-how. Ponadto, prawo własności intelektualnej ma na celu wyważenie interesów podmiotów, biorących udział w obrocie dobrami niematerialnymi, w szczególności producentów, twórców, pośredników oraz społeczeństwa.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie wniosku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, umowy autorskoprawnej, umowy o zachowanie poufności, pisma procesowego, w szczególności pozwu, apelacji, czy też skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi, prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.