BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo nieruchomościPrawo nieruchomości to dziedzina prawa mająca za przedmiot grunty, lokale oraz budynki. Z uwagi na istotne znaczenie nieruchomości dla funkcjonowania społeczeństwa, wiążące się z nimi regulacje zostały zawarte w najważniejszych gałęziach prawa, tj. w prawie cywilnym, administracyjnym oraz karnym. W uproszczeniu, prawo nieruchomości określa prawa i obowiązki właściciela, a także innych podmiotów korzystających z nieruchomości, w tym reguluje kwestie własności, posiadania, ochrony, obciążania, zarządu, czy też transakcji mających za przedmiot nieruchomość, np. sprzedaż, zamiana, darowizna, przekazanie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie wniosków potrzebnych do sprzedaży nieruchomości, zabudowy lub rozbiórki nieruchomości, opracowanie analizy prawnej (due diligence) nieruchomości, wniosku o odszkodowanie za wywłaszczenie, pisma procesowego, w szczególności wniosku o zasiedzenie, uwłaszczenie, podział nieruchomości wspólnej, ustalenie zasad korzystania, służebność drogi koniecznej, czy też sporządzenie środków zaskarżenia, tj. apelacji, skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, a także przed Skarbem Państwa, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi, prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.