BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo gospodarczePrawo gospodarcze to gałąź prawa regulująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Swym zakresem obejmuje takie zagadnienia, jak: ewidencja działalności gospodarczej, ochrona konkurencji i konsumentów, rynki finansowe, prawa pracownicze, czy też formy prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem prawa gospodarczego jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego, zapewniającego zrównoważony rozwój.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej, windykacja należności, analiza podejmowanych decyzji biznesowych z prawnego punktu widzenia, sporządzenie pisma procesowego, w szczególności pozwu, apelacji, czy też skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, a także przed Skarbem Państwa, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi, prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.