BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo cywilnePrawo cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa, która reguluje stosunki cywilnoprawne między podmiotami prywatnymi (osobami fizycznymi i osobami prawnymi). Obejmuje różnorodne kwestie, takie jak prawo zobowiązań (umowy), prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, zastaw), czy też dziedziczenie (ustawowe, testamentowe, dział spadku). Innymi słowy, prawo cywilne dotyczy spraw życia codziennego jednostek oraz ich relacji prawno-majątkowych.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie umowy, oświadczenia, pełnomocnictwa, listu radcowskiego, pisma procesowego, w szczególności pozwu, apelacji, czy też skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, a także przed Skarbem Państwa, osobami fizycznymi, prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.