BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Wyrównanie ekwiwalentu za urlop w Policji wraz z odsetkami za opóźnienieNa mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2102) funkcjonariusze Policji uzyskali prawo do dochodzenia wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień urlopu jest wynagrodzenie funkcjonariusza za jeden dzień roboczy na dzień zwolnienia ze służby. Tym samym, każdy funkcjonariusz Policji, który otrzymał ekwiwalent za urlop, obliczony zgodnie z niekonstytucyjnym współczynnikiem 1/30 jest stratny około 27 %. Dla przykładu, gdyby funkcjonariusz Policji miał wypłacony ekwiwalent zgodnie z wyrokiem TK otrzymałby 1.000,00 zł, a w praktyce otrzymał 730,00 zł. W tej sytuacji, roszczenie o wyrównanie ekwiwalentu opiewa na kwotę 270,00 zł. Dodatkowo, każdy funkcjonariusz Policji, któremu odmówiono wyrównania ekwiwalentu za urlop, może domagać się od Organów Policji zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 1 k.c. W przypadku roszczenia o wyrównanie ekwiwalentu właściwą drogą do wypłaty jest droga administracyjna oraz sądowoadministracyjna, z kolei w przypadku odsetek, droga sądowa przed sądami powszechnymi.

Etapy sprawy

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za urlop, odwołania od decyzji Organów Policji, czy też skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wezwania oraz pozwu o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed Organami Policji oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

Klikając w link dowiesz się jakie są możliwe do podjęcia kroki prawne w tej sprawie:
➤ LINK DO KROKÓW PRAWNYCH

Historia sprawy

Sprawy „ekwiwalentowe” mają już swoją historię, którą można sprowadzić do dziewięciu kamieni milowych, tj.:

1. Wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt K 7/15,
Dane sprawy w Trybunale Konstytucyjnym

2. Opublikowanie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw 6 listopada 2018 roku,
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3. Ugruntowanie się orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie konieczności wypłaty policjantom wyrównania ekwiwalentu w sprawach dotyczących decyzji wydanych przed wejściem w życie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 1610 (zwanej dalej „ustawa o wsparciu służb mundurowych”), np. wyrok NSA z dnia 16 lipca 2020 r. sygn. akt I OSK 3155/19, wyrok NSA z dnia 13 listopada 2020 r. sygn. akt I OSK 173/20, wyrok NSA z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt I OSK 1187/20, wyrok NSA z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt I OSK 2506/19.

4. Wejście w życie 1 października 2020 roku ustawy o wsparciu służb mundurowych, a co za tym idzie, przyjęcie przez Organy Policji praktyki odmawiającej wypłaty ekwiwalentu za urlop policjantom, którzy przeszli na emeryturę przed opublikowaniem ww. wyroku TK, tj. przed 6 listopada 2018 r.,
Ustawa o wsparciu służb mundurowych

5. Zadanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 21 stycznia 2021 roku pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii konstytucyjności art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych [sygnatura P 7/21],
Dane sprawy w Trybunale Konstytucyjnym

6. Ugruntowanie się orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie konieczności wypłaty wyrównania ekwiwalentu również tym policjantom, którzy przeszli na emeryturę przed opublikowaniem ww. wyroku TK, tj. przed 6 listopada 2018 r.,, np. wyrok: III OSK 4463/21, III OSK 5133/21, III OSK 5138/21, III OSK 5139/21, III OSK 5247/21, III OSK 5264/21, III OSK 5265/21, III OSK 5268/21, III OSK 5269/21, III OSK 5280/21, III OSK 5281/21, III OSK 5282/21, III OSK 5283/21, III OSK 5284/21, III OSK 5285/21, III OSK 5286/21, III OSK 5287/21, III OSK 5288/21, III OSK 5289/21.

7. Wycofanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 23 listopada 2023 roku ww. pytania prawnego (w uzasadnieniu podając ukształtowanie się jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, w tym także Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącej skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. w sprawie K 7/15 w odniesieniu do art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych, np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach III OSK 5647/21 z 15 listopada 2023 r. czy III OSK 5702/21 z 17 listopada 2023 r., a także konieczność zagwarantowania konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), które obejmuje prawo do "sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". W ocenie WSA w Białymstoku dalsze oczekiwanie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 7/21 oznaczałoby naruszenie tego prawa. WSA w Białymstoku miał też na względzie stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sformułowane w sprawie nr 48762/19 (wyrok z 21 lipca 2022 r. Bieliński przeciwko Polsce) dotyczące prawa obywatela do skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu sądowym (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 listopada 2023 roku, sygn. akt II SA/Bk 866/20, Sąd),
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

8. Faktyczne wypłaty policjantom wyrównania ekwiwalentu za urlop po przejściu drogi sądowo administracyjnej wraz z kosztami procesu.

9. Przypadki zasądzania na rzecz policjantów odsetek ustawowych za opóźnienie w związku z opóźnieniem w wypłacie wyrównania ekwiwalentu za urlop, np. wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 listopada 2021 roku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV P 13/21, wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 1 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Pracy, sygn. akt IV P 65/21, wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 roku, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII P 48/22, wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 czerwca 2022 roku, sygn. akt IX P 330/21.