BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Odszkodowania

W szczególności błędy medyczne oraz wypadki komunikacyjneKancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Przez sprawę odszkodowawczą należy rozumieć sprawę mającą na celu uzyskanie przez Klienta rekompensaty, wyrównującej poniesioną szkodę lub stratę. „Źródeł” odszkodowań może być bardzo wiele, począwszy od odszkodowań (zadośćuczynień) w prawie cywilnym, poprzez odszkodowania zasądzane w ramach prawa karnego, skończywszy na odszkodowaniach przyznawanych w ramach procedur administracyjnych (np. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych). Do najczęstszych zdarzeń, z którymi będą wiązały się roszczenia odszkodowawcze należą wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie, nienależyte wykonanie umów, czyny niedozwolone, wywłaszczenia, niepożądane odczyny poszczepienne, czy też zdarzenia losowe (pożar, powódź, gradobicie, wyładowania atmosferyczne itp.).

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi, odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, pisma procesowego, w szczególności pozwu, apelacji, czy też skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed Ubezpieczycielami, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, a także przed Skarbem Państwa, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi, prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.